J. Meteor. Res.
  Home    About JMR    Author Guide    Editorial Board    Reviewer List    Subscribe    Volunteers    ACTA
J. Meteor. Res.  2019, Vol. 33 Issue (3): 375-399    DOI: 10.1007/s13351-019-8602-3
Current Issue | Archive | Adv Search |
The Tibetan Plateau Surface-Atmosphere Coupling System and Its Weather and Climate Effects: The Third Tibetan Plateau Atmospheric Science Experiment
Ping ZHAO1, Yueqing LI2, Xueliang GUO1, Xiangde XU1, Yimin LIU3, Shihao TANG4, Wenming XIAO5, Chunxiang SHI5, Yaoming MA6, Xing YU7, Huizhi LIU3, La JIA8, Yun CHEN9, Yanju LIU10, Jian LI1, Dabiao LUO8, Yunchang CAO11, Xiangdong ZHENG1, Junming CHEN1, An XIAO12, Fang YUAN5, Donghui CHEN5, Yang PANG5, Zhiqun HU1, Shengjun ZHANG1, Lixin DONG4, Juyang HU4, Shuai HAN5, and Xiuji ZHOU1
1. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China Meteorological Administration, Beijing 100081;
2. Chengdu Institute of Plateau Meteorology of the China Meteorological Administration, Chengdu 610072;
3. Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;
4. National Satellite Meteorological Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081;
5. National Meteorological Information Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081;
6. Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101;
7. Meteorological Institute of Shaanxi Province, Xi'an 710014;
8. Meteorological Observatory of Tibet Autonomous Region, Lhasa 850000;
9. National Meteorological Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081;
10. National Climate Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081;
11. Meteorological Observation Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081;
12. Jiangxi Meteorological Observatory, Nanchang 330096
Copyright © Journal of Meteorological Research
Tel:86-10-68407634, 86-10-58993104    Zip/Postal Code: 100081    E-mail: cmsams@cms1924.org
Supported by: Beijing Magtech
京ICP备09060741号